• 0934698585

Máy chạy bộ đa năng Kenko F2

6,900,000 ₫ 11,650,000 ₫
-40%

<ul> <li>Đẳng cấp đến từ&nbsp; chất lượng</li> <li>Tập được nhiều bộ phận kh&aacute;c nhau như v&ugrave;ng đ&ugrave;i, v&ugrave;ng eo, v&ugrave;ng bắp tay,...</li> <li>Xe tập thiết kế th&ocirc;ng minh, với 3 điểm tạo th&agrave;nh tam gi&aacute;c gi&uacute;p cố định, chống rung lắc hiệu quả trong qu&aacute; tr&igrave;nh đạp</li> </ul>